ให้ติดต่อรับบัตรนิสิตคืน นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นนิสิตที่ทำบัตรหายแล้วมีผู้นำมาแจ้ง ดังนั้นให้ติดต่อรับบัตรคืนได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-101 || Update ข้อมูลวันที่ 06/04/2024
นายชาญวิทย์ ไชยแสนท้าว
นางสาวกัญลญา หรสัตย์
นายพีระพัฒน์ แทนทอง
นายคมเพชร นาสินสร้อย
นายอิทธิพล บุญพา
นางสาวฐิตินันท์ สุวรรณพันธ์
นางสาวพนิดา เธียรพิบูลย์
นายอิทธิพล บุญพา
นางสาวณัชชา สุยอย
นางสาวณัฐริกา ภานิกรณ์
ดูรายชื่อทั้งหมด